Contributienota’s verstuurd

Deze week zijn de contributienota’s voor 2012 verstuurd. De contributiebedragen voor 2012 zijn op de ledenvergadering vastgesteld. Gelieve de contributie binnen de betalingstermijn te voldoen. Bij voorbaat dank.

De contributies en ook 2 bijzondere regelingen (medisch lid, uitwonend student) staan hier.