Statuten

Naam, zetel en duur

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Badmintonclub Nuenen. Zij is gevestigd te Nuenen. De vereniging bestaat gedurende onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de lichaamlijke ontwikkeling in het algemeen en van de beoefening van de badmintonsport in het bijzonder. Zij tracht dit te bereiken door gelegenheid te geven oefeningen te houden en door het uitschrijven van en/of deelnemen aan wedstrijden, alsmede door alle andere wettige middelen.

Verenigingsjaar

Artikel 3
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.

Toetreding tot de vereniging

Artikel 4
1. De vereniging bestaat uit werkende leden, juniorleden, bijzondere leden, ereleden en begunstigers.
2. Werkende leden moeten op een en dertig december van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Werkende leden nemen deel aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2.
3. Juniorleden zijn zij, die op een en dertig december van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Zij nemen, evenals werkende leden, deel aan oefeningen en wedstrijden bedoelt in artikel 2, zonodig onder door het bestuur vast te stellen bijzondere voorwaarden.
4. Bijzondere leden zijn zij, die door omstandigheden ter beoordeling door het bestuur, op andere dan de op grond van hun leeftijd in het algemeen voor werkende en juniorleden geldende voorwaarden worden toegelaten. Zij hebben het recht aan de oefeningen bedoeld in artikel 2 deel te nemen, voorzover dit recht hun uitdrukkelijk door het bestuur is verleend.
5. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone aan de vereniging bewezen diensten, dan wel hun bijzondere bijdragen tot de bevordering van de badmintonsport in het algemeen, als zodanig zijn benoemd.
6. Begunstigers zijn zij, die wegens een gift, ineens naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen, alsmede zij, die zich verplichten een jaarlijkse ondersteuningsbijdrage te betalen. Ondersteunende leden nemen niet deel aan oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2, zij hebben vrije toegang tot alle aktiviteiten van de vereniging.
7. Werkende leden, juniorleden en bijzondere leden worden tot het lidmaatschap toegelaten na aanmelding bij het bestuur, met dien verstande dat juniorleden een getekende toestemming door ouder(s) of voogd(en) moeten overleggen. Het erelidmaatschap wordt toegekend door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of van tenminste vijf stemgerechtigde leden. Men wordt begunstiger na aanmelding bij aanname door het bestuur.
8. De vereniging is bevoegd om een natuurlijk persoon als lid aan te melden bij de bond; het bestuur draagt steeds onverwijld zorg dat leden overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond worden aangemeld.
9. Het bestuur heeft de bevoegdheid personen als gastspelers op zekere voorwaarden te doen deelnemen aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2.
10. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan van de in dit artikel genoemde leeftijdsgrenzen worden afgeweken.
11. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
12. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen van de vereniging na te leven, en de aanwijzingen van degenen die met de leiding van verenigingsactiviteiten zijn belast in acht te nemen.
13. De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en/of besluiten van organen van de bond, alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven en zich te onthouden van handelingen en gedragingen, waardoor de belangen van de badmintonsport in het algemeen en die van de bond in het bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld.

Ledenregister

Artikel 5
1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
2. Elk lid is verplicht wijziging van zijn adres aan het bestuur op te geven.
3. Alle kennisgevingen en oproepingen, bestemd voor de leden, kunnen rechtsgeldig geschieden aan de in het register opgenomen adressen.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer rederlijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzegging. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt namens het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzeggingstermijn voor het lid bedraagt drie maanden; die voor de vereniging een maand.
Echter kan het lidmaatschap onmiddelijk worden beeindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. De vereniging is bevoegd om na de beeindiging van het lidmaatschap van een lid, anders dan door overlijden, of na opzegging van haar lidmaatschap van de bond namens de betrokkene diens lidmaatschap van de bond op te zeggen; de vereniging draagt voor deze opzegging steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond.
6. Wanneer een lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd danwel wanneer de bond aan het lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd, wordt door de vereniging aan betrokkene het lidmaatschap van de vereniging opgezegd.
7. Ingeval een lid uit het lidmaatschap van de bond wordt ontzet is de vereniging reeds op die grond verplicht om na kennisgeving van het uitgesproken royement de betrokkene met onmiddelijke ingang als lid van de vereniging te schorsen en na het onherroepelijk worden van het uitgesproken royement door opzegging tot onmiddelijke beeindiging van het lidmaatschap van de vereniging over te gaan.
8. Een lid in niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijn opzichte uit te sluiten.
9. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
10. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat rederlijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalnietemin de jaarlijkse bijdrage voor de bond voor het geheel verschuldigd. De contributie blijft verschuldigd gedurende drie maanden na opzegging.

Bestuur

Artikel 7
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. Als zodanig kunnen uitsluitend gekozen worden leden, die op een en dertig december van het verenigingsjaar de leeftijdvan achttien jaar hebben bereikt. Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering, die tevens de voorzitter en zonodig vice-voorzitter aanwijst. De wijze van kandidaatstelling en de verkiezing der bestuursleden wordt nader in het huishoudelijk reglement geregeld.
2. De funkties van secretaris en penningmeester, alsmede eventuele andere funkties worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.
3. Tot de taak van het bestuur behoort de algemene leiding van de vereniging en de uitvoering en handhaving van de statuten, reglementen en besluiten.
4. Elk jaar treedt een/derde van het bestuur volgens een door het bestuur te bepalen rooster af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Vertegenwoordiging en bevoegdheid

Artikel 8
1. De voorzitter met de secretaris of, bij ontstentenis van een hunner, de voorzitter met de penningmeester of de secretaris met de penningmeester tezamen, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
3. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Geldmiddelen

Artikel 9
1. De geldmiddelen worden verkregen uit de contributies van de leden, de inschrijfgelden der aspirantleden, bijdragen der begunstigers, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en enzovoorts.
2. De door de leden te betalen contributies worden jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur heeft de bevoegdheid de door de in artikel 4 lid 4 bedoelde bijzondere leden te betalen contributies en de door de aspirantleden te betalen inschrijfgelden vast te stellen.
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
5. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
7. De last van de kommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kommissie.
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 tien jaren lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 10
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijks zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 9 met het verslag van de aldaar benoemde kommissie;
b. de benoeming van de in artikel 9 genoemde kommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vakatures;
d. voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Toegang en stemrecht

Artikel 11
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begustigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is en dat de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, heeft een stem. Juniorleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ouder of voogd die dan een stem heeft.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen. Een stemgerechtigd lid kan steeds gemachtigd worden door slechts een ander stemgerechtigd lid.

Voorzitterschap – notulen

Artikel 12
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 13
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Ingeval ook dan niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mit met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteiten niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 14
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 15.

Statutenwijziging

Artikel 15
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 16
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming van het batig saldo worden gegeven.

Huishoudelijk reglement

Artikel 17
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Speel Mee !