Ledenvergadering op vrijdag 19 januari

Op vrijdag 19 januari zal om 20.15 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer plaatsvinden. Net als vorig jaar in de sporthal. Na afloop kan er weer gewoon gespeeld worden.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag ALV dd. 20 januari 2017
 4. Verantwoording 2017
 5. Financiële afrekening 2017 en verklaring kascommissie
 6. Beleidsplan 2018
 7. Begroting en contributies 2018
 8. Bestuursmutaties
  1. Marjolijn Vullings is aftredend en niet herkiesbaar
  2. Tom van Gorp is aftredend en niet herkiesbaar
  3. Stefan Rutjens is aftredend en niet herkiesbaar
  4. Jorrit Olthuis wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De vergaderstukken zullen op de vergadering zelf worden uitgereikt.