Jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 22 januari

vergaderingDe jaarlijkse ledenvergadering is op dinsdag 22 januari. Bij deze nodigt het bestuur alle leden en ouders van jeugdleden uit voor deze vergadering.

Zoals gebruikelijk in de vergaderzaal van sporthal ‘de Hongerman’.

Aanvang: 20.30 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag ALV dd. 16 januari 2012
 4. Verantwoording 2012
 5. Financiele afrekening 2012 en verklaring kascommissie
 6. Discussie over beleidsplan 2013+
 7. Begroting en contributies 2013
 8. Bestuursmutaties (Mark Scheffer en Stefan Rutjens zijn aftredend en herkiesbaar)
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Mededelingen van het bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting